Nikolai Rimsky-Korsakov, Fritz Reiner, The Chicago Symphony Orchestra – Scheherazade